Εκδόσεις

Item set

Items

Advanced search
 • Η φωνή του Αθλητισμού, τεύχος 1, 9/2012

  Ο Αθλητισμός τιμά την Κύπρο Στιγμές χαράς και περηφάνιας έζησε τις τελευταίες εβδομά- δες η Κύπρος και ο λαός μας. Στους δύσκολους καιρούς που περνά η πατρίδα μας, ο Κυπριακός Αθλητισμός τόνωσε το φρόνημα και ανύψωσε το ηθικό του λαού μας, με τις λαμπρές επιτυχίες των αθλητών μας στους Ολυμπιακούς και Παρα- ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου. Μια καλοκαιρινή αθλητική περίοδος γεμάτη επιτυχίες, μια χρονιά με την Κύπρο να πρωτοστατεί στον Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο χώρο. Η ανάληψη της Προεδρίας του Συμβου- λίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή Δημοκρα- τία την 1η Ιουλίου 2012, ήταν το… πρώτο σημάδι για τις με- τέπειτα επιτυχίες. Όπως πετυχημένα άρχισε και συνεχίζεται η Κυπριακή Προεδρία, έτσι ήρθαν και οι διεθνείς διακρίσεις του Κυπριακού Αθλητισμού. Ως Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού, θέσαμε ως στόχο, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου της Κυπριακής Προεδρίας, να αναδείξουμε την αθλητικο – πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας, έχοντας ως θέμα: «Ο Αθλητισμός στην Κύπρο – Μια Ιστορία Αιώνων». Αυτό το σημαντικό κεφάλαιο, υλο- ποιείται με τον καλύτερο τρόπο, από τον ΚΟΑ, με τη διορ- γάνωση Συνεδρίων, εκδηλώσεων, και εκθέσεων, αλλά και από τους αθλητές μας, οι οποίοι και με τη μικρή ή μεγάλη συμβολή του Οργανισμού ανέβηκαν στο βάθρο των νικητών. Ο αθλητισμός είναι από τους σημαντικότερους κοινωνικούς θεσμούς στη σύγχρονη εποχή και έχει τη δύναμη να δια- πλάθει χαρακτήρες, να διδάσκει και να μεταλαμπαδεύει αν- θρώπινες αξίες και να στέλλει ισχυρά μηνύματα στην κοι- νωνία κάθε χώρας. Αυτόν τον αθλητισμό έχει ως αποστο- λή να προωθήσει και να αναπτύξει στην Κυπριακή κοινωνία, ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού. Με μεγάλη χαρά και περηφάνια ο ΚΟΑ χειροκροτεί τις επι- τυχίες του Κυπριακού Αθλητισμού. Ο αργυρός Ολυμπιονί- κης μας Παύλος Κοντίδης, η αργυρή Παραολυμπιονίκης μας Καρολίνα Πελενδρίοτου, καθώς και όλοι οι άλλοι αθλητές μας με τη συνολική παρουσία τους στο Λονδίνο, εκπρο- σώπησαν επάξια την πατρίδα μας και γίνονται πρότυπα και πόλος έλξης για τη Νεολαία μας. Είναι επιτυχίες που ανοίγουν νέους ορίζοντες για τον Κυ- πριακό Αθλητισμό και σίγουρα το μέλλον προδιαγράφεται ευοίωνο. Είναι επιτυχίες που τοποθετούν τον Αθλητισμό μας στις σωστές του διαστάσεις. Η συνεχής ανοδική πορεία του Αθλητισμού μας τα τελευταία χρόνια, είναι το αποτέλε- σμα της συλλογικής προσπάθειας ολόκληρου του αθλητι- κού οικοδομήματος. Το ταλέντο είναι εκεί, σε ολόκληρο το φάσμα του Κυπριακού Αθλητισμού. Φτάνει να το εντοπί- σουμε και να το βοηθήσουμε να αναπτυχθεί και να ολο- κληρωθεί. Ο ΚΟΑ είναι και θα παραμείνει πάντα στο πλευρό των Αθλη- τικών Φορέων και των αθλητών μας και αυτό το αποδει- κνύει έμπρακτα και καθημερινά στην πράξη με την αγάπη και τη φροντίδα του. Τη δυναμική της ανάπτυξης του Κυπρια- κού Αθλητισμού τα τελευταία χρόνια τη δημιούργησε, τη στήριξε και τη χρηματοδότησε ο ΚΟΑ, μέσα από συγκεκρι- μένους σχεδιασμούς και προγραμματισμό. Αυτή η αλήθεια αποδεικνύεται με τον καλύτερι τρόπο μέσα από τις πρό- σφατες διεθνείς μας διακρίσεις. Στο ανανεωμένο έντυπο του ΚΟΑ, «Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗ- ΤΙΣΜΟΥ», που έχετε στα χέρια σας, καταγράφουμε το οδοι- πορικό… των επιτυχιών στους Ολυμπιακούς και Παραο- λυμπιακούς Αγώνες, της Κύπρου ως ηγέτιδα χώρα της Ευ- ρώπης, εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων, έχοντας πάντα ως σύνθημα μας: «Ο Αθλητισμός στην Κύπρο – Μια Ιστο- ρία Αιώνων».
 • Εγχειρίδιο στρατηγικού σχεδιασμού Αθλητικών Ομοσπονδιών Κύπρου 2021

  Η κάθε Ομοσπονδία έχει το δικό της Όραμα και Στόχους για την ανέλιξη και την προώθηση του Αθλήματος που αντιπροσωπεύει. Με όπλα την αγάπη των Αθλητών, των Οπαδών του Αθλήματος, και των Μελών της Ομοσπονδίας και πάντοτε με τις ενέργειες του Διοικητικού της Συμβουλίου, προσπαθεί να υλοποιήσει το Όραμά της, προωθώντας τους Στόχους που θέτει κάθε χρόνο. Γενικό Όραμα της κάθε Ομοσπονδίας είναι συνήθως η προστασία, ενδυνάμωση και προώθηση του Αθλήματος που αντιπροσωπεύει. Διαχρονικοί στόχοι είναι συνήθως οι προσπάθειες που πρέπει να γίνουν για την ανέλιξη του Αθλήματος, όπως πχ διεθνείς επιτυχίες, συμμετοχές σε Παγκόσμιους και Ολυμπιακούς αγώνες, προσέλκυση περισσότερων ενδιαφερομένων για το Άθλημα, δημιουργίες Αθλητικών Χώρων, διασφάλιση ιδιόκτητων γηπέδων, αγορά αθλητικού υλικού, πιο επαγγελματική εξάσκηση των αθλητών, ομοσπονδίες νέων για εκπαίδευση μικρών και νέων, εξεύρεση χώρων για συγκέντρωση των οπαδών, κλπ. Συνήθως, οι Στόχοι αυτοί μπορούν να υλοποιηθούν σε βάθος χρόνου, με συνεχείς προσπάθειες που προϋποθέτουν πολλές ώρες τόσο από άτομα που ασχολούνται με την υλοποίηση τους σε μόνιμη βάση όσο και από εθελοντές.
 • Διεξαγωγή μελέτης για τον εκσυγχρονισμό των Προσόντων των Εκπαιδευτών Γυμναστικής, όπως αυτά καθορίζονται στους Περί Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής Κανονισμούς του 1995 και 2012

  Η ανάπτυξη και η αναγνώριση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των πολιτών είναι ζωτικής σημασίας για την ατομική ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση («ΕΕ»). Η ανάπτυξη και η αναγνώριση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων θα πρέπει να διευκολύνουν την κινητικότητα των εργαζομένων και των εκπαιδευόμενων και να συμβάλλουν στην κάλυψη των απαιτήσεων της προσφοράς και της ζήτησης στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. Η συμμετοχή στη διά βίου μάθηση για όλους και η αξιοποίηση των προσόντων πρέπει να προωθηθούν και να βελτιωθούν, τόσο σε εθνικό όσο και σε κοινοτικό επίπεδο.
 • Οδηγός ΚΟΑ για την εφαρμογή μέτρων προστασίας και ευημερίας όλων των συμμετεχόντων στον αθλητισμό (με έμφαση σε νεαρούς/ες αθλητές/ριες και παιδιά)

  Ο αθλητισμός αποτελεί ένα μέσο ενδοπροσωπικής και διαπροσωπικής ανάπτυξης και ενδυνάμωσης για παιδιά και ενήλικες καθώς η συμμετοχή σε αυτόν καλλιεργεί τη σωματική, κοινωνική και ψυχοσυναισθηματική υγεία. Κάθε άτομο, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, εθνικής καταγωγής, σεξουαλικού προσανατολισμού, αναπηρίας, θρησκείας και κουλτούρας έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στον αθλητισμό, σε ένα περιβάλλον που να είναι δίκαιο, αξιοπρεπές και ασφαλές, καθώς και ευνοϊκό για τη μέγιστη απόδοση στο προτιμώμενο άθλημα. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, ερευνητικές μελέτες έχουν αναδείξει ότι άτομα, στην πλειοψηφία τους αθλητές και αθλήτριες, μπορούν να βιώσουν αρνητικές εμπειρίες όπως: ψυχολογική, σωματική, σεξουαλική παρενόχληση και κακοποίηση καθώς και παραμέληση. Στο σύνολό τους τέτοιες εμπειρίες συνδέονται με συμπεριφορές ανεπιθύμητες, ενοχλητικές, υβριστικές, προσβλητικές και/ή αναγκαστικές και μπορούν να επιφέρουν αρνητικές συνέπειες τόσο για το ίδιο το άτομο, οδηγώντας στην πρόωρη εγκατάλειψη του αθλητισμού, σε ψυχοσυναισθηματικά και κοινωνικά προβλήματα, όσο και σε αρνητικές συνέπειες στο ίδιο το αθλητικό σωματείο/ ομοσπονδία.