Εργασίες στο νέο μόλο και στο νότιο και κεντρικό άνοιγμα, 29 Ιουνίου 1903