Κυπριακοί παραδοσιακοί χοροί στα χωριά Λόφου, Ανώγυρα, Πισσούρι και Ύψωνας