Χορός από Μυριάνθη Καρκαλλή και Γεώργιο Αγαθοκλέους